Informator dla kandydatów na studia


Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu

Oferta na rok akademicki 2019/2020

Kierunek: Pielęgniarstwo studia pierwszego stopnia oraz studia pomostowe


Studia pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo trwają 3,5 roku i kończą się uzyskaniem przez absolwenta tytułu licencjata. Organizacja studiów na tym kierunku jest dostosowana do potrzeb osób pracujących. Uczelnia kładzie duży nacisk na kształcenie praktyczne. Studia gwarantują pewne zatrudnienie i interesującą, dobrze płatną pracę.

Studia na kierunku pielęgniarstwo pomostowe dają natomiast możliwość podniesienia kwalifikacji osobom pracującym w zawodzie pielęgniarki/pielęgniarza jak i tym, które ukończyły szkoły średnie albo szkoły policealne na kierunku pielęgniarstwo, ale nigdy nie podjęły pracy zawodzie.

Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu studiów pomostowych na kierunku pielęgniarstwo i jest rekomendowana przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Zamościu

Pielęgniarstwo, w dobie masowej emigracji zarobkowej pielęgniarek oraz w obliczu starzejącego się społeczeństwa staje się coraz popularniejszym i potrzebnym kierunkiem studiów. Pielęgniarka/pielęgniarz – jako kompetentny profesjonalista musi podejmować decyzje dotyczące właściwego sposobu pielęgnowania chorego. Jest odpowiedzialny nie tylko za realizacje, ale i także za właściwą organizacje opieki nad chorymi, jakość oferowanych i świadczonych usług. Pielęgniarz w systemie nowoczesnego kształcenia jest przygotowany do wykonywania funkcji terapeutycznych, ratowniczych, rehabilitacyjnych, profilaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych oraz promujących zdrowie.

Infrastruktura dla kierunku

Ćwiczenia i zajęcia praktyczne odbywają się m.in. w naszej Klinice Rehabilitacyjnej, w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu (pierwsze miejsce w kraju w rankingu „Rzeczpospolitej”), w Zamojskim Szpitalu Niepublicznym oraz w poradniach specjalistycznych i gabinetach lekarzy rodzinnych.

Około 50% zajęć w grupie przedmiotów kierunkowych odbywa się w formie ćwiczeń praktycznej nauki zawodu. Integralną cześć procesu dydaktycznego stanowią praktyki zawodowe, które są realizowane w zakładach opieki zdrowotnej i obejmują praktyczne doskonalenie umiejętności zawodowych, uzyskanych w toku realizacji przedmiotów kierunkowych.

NOWOŚĆ! Pielęgniarstwo w języku angielskim! O szczegóły zapytaj w dziale rekrutacji!

Absolwentka poleca:

Podjęcie studiów pielęgniarskich w WSZiA było jedną z najlepszych decyzji w moim życiu. Po wielu latach pracy dostałam szansę przypomnienia sobie treści już zapomnianych i przyswojenia wiadomości z zakresu pielęgniarstwa w nowych dziedzinach medycyny. Pogłębienie tej wiedzy poparte praktykami w różnych Oddziałach umożliwiło mi aktywne uczestniczenie w „nowoczesnej medycynie” na poziomie europejskim, a w niektórych Oddziałach nawet na poziomie światowym. Wszystko to, dało mi ogromną satysfakcję, podniosło moją samoocenę i sprawiło, że zawód swój wykonuję z większą świadomością. Śmiało mogę powiedzieć, że ukończenie studiów pozwoliło mi osiągnąć pełną, zawodową dojrzałość.

mgr Hanna Witek - Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Rehabilitacji Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Rynek Pracy

W związku z tendencją starzenia się społeczeństwa – wydłużający się średni czas trwania życia  oraz przesuwającym się wskaźnikiem średniego wieku obywatela  spowodowanymi poprawieniem warunków życia, powszechnym dostępem do medycyny oraz farmakologii, a także poprawą higieny życia, zapotrzebowanie na pracowników służby zdrowia jest większe niż przypuszczano. Dodając do powyższego podniesienie standardów opieki szpitalnej i okołoszpitalnej jakie wynikają z chęci dorównania krajom zachodnioeuropejskim zapotrzebowanie na świadczenia zdrowotne w tym przede wszystkim pracę pielęgniarską nieustannie rośnie. Liczba kształconych pielęgniarek na uczelniach wyższych nadal nie jest wystarczająca. Można zaobserwować znaczący deficyt pielęgniarek - według różnych źródeł w roku 2020 w samej Unii Europejskiej z zawodu odejdzie blisko 1 mln osób.

Z raportu WHO pt. „Global strategy on human resources for health: Workforce 2030” wynika, że w roku 2030 globalne zapotrzebowanie na pielęgniarki  wynosić będzie blisko 8 milionów, z czego aż prawie 3 miliony w Afryce i niecałe 2 miliony w Azji Południowo – Wschodniej.
Niemcy są w czołówce europejskich krajów poszukujących personelu z zakresu pielęgniarstwa. W latach 2015 - 2017, na portalach internetowych pojawiło się tam aż 26% więcej ofert pracy dla kadry pielęgniarskiej. Świadczy to o wyraźnie wzrastającym zapotrzebowaniu na wykwalifikowaną kadrę w tej specjalizacji. Wysoki wzrost zaobserwowano także w Belgii (18%), Wielkiej Brytanii (17,2%) i Holandii (16,9%).

Zamojska Klinika Rehabilitacji

Klinika o powierzchni 561 m2, zlokalizowana na terenie Szpitala Zamojskiego przy ul. Peowiaków 1 jest przede wszystkim bazą dydaktyczną dla studentów kierunku fizjoterapia, wyposażoną w nowoczesną aparaturę diagnostyczno-leczniczą. Klinika jest świetnym miejscem praktyk i zdobywania doświadczenia zawodowego dla studentów fizjoterapii od pierwszego roku nauki. Klinika w procesie leczenia wykorzystuje nowoczesne urządzenia diagnostyczno–terapeutyczne.

Dyrektor placówki dr n. med. Rafał Sapuła jest Wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji, Przewodniczącym Oddziału Lubelskiego Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji, stałym doradcą Sejmowej Komisji Polityki Senioralnej i Ekspertem Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji przy Ministerstwie Zdrowia.

ZKR foto 1
ZKR foto 2
ZKR foto 3
ZKR foto 4
ZKR foto 4
ZKR foto 4

Dzięki kontraktom z Narodowym Funduszem Zdrowia klinika świadczy pełny i bezpłatny zakres usług terapeutycznych i rehabilitacyjnych dla społeczności Zamościa i najbliższych okolic (ok. 5000 pacjentów rocznie). Elementem działalności Kliniki jest również prowadzenie szkoleń w ramach stażu i praktyk rehabilitantów z różnych stron świata. Więcej na stronie ZKR »

Rekrutacja

Rekrutacja odbywa się na podstawie konkursu świadectw dojrzałości i świadectw ukończenia szkoły średniej w zależności od tego czy kandydat zdawał starą czy nową maturę.

W zależności od wybranego kierunku studiów punktowane są różne przedmioty zdawane na maturze w części pisemnej: język polski, matematyka, język obcy oraz wybrany przedmiot (na kierunku pielęgniarstwo – biologia lub chemia).

Punktacja stosowana do wyniku z części pisemnej egzaminu maturalnego: poziom podstawowy 1% = 1 pkt lub dla poziomu rozszerzonego 1% = 2 pkt (wybierana jest punktacja korzystniejsza dla kandydata).

Uwaga:
Złóż dokumenty do 31 sierpnia, aby pomniej­szyć wysokość opłaty wpisowej o 150 zł!

 

Zapisz się online

Wymagane dokumenty:

Studia pierwszego stopnia oraz studia pomostowe

 1. Studia pierwszego stopnia oraz studia pomostowe (pobierz lub wypełnij online )
 2. Kserokopie świadectw dojrzałości i ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej (potwierdzone za zgodność z oryginałem)
 3. [Pielęgniarstwo pomostowe]: Dyplom pielęgniarki/pielęgniarza (kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem)
 4. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów
 5. Dwie kolorowe fotografie (wymagania jak dla dowodów osobistych)
 6. Kserokopia dowodu osobistego lub paszportu
 7. Pokwitowanie opłaty wpisowej (330 zł) i rekrutacyjnej (70 zł) wniesionej na konto: Bank Zachodni WBK S.A. 2 Oddział w Zamościu 95 1500 1807 1218 0000 9586 0000

Czesne za studia

Kierunek Stacjonarne
Pielęgniarstwo (studia pierwszego stopnia, tryb studiów dostosowany do osób pracujących) 460 zł
Pielęgniarstwo - studia w jęz. angielskim (dla kandydatów z polskim obywatelstwem) 830 zł

Czesne płacone jest w systemie rat miesięcznych przez 10 miesięcy w roku.
Za styczeń i luty studenci płacą do 5 stycznia, za czerwiec i lipiec – do 5 czerwca.

21 lat
na rynku

19 tys.
absolwentów

60 kierunków
studiów podyplomowych

Studiuj za darmo

Uczelnia posiada rozbudowany system przyznawania stypendiów, który umożliwia uzyskanie stypendiów w kwocie znacznie przekraczającej wysokość płaconego czesnego. W semestrze letnim roku akademickiego 2018/2019 średnie stypendium wyniosło 750 zł.

W roku akademickim 2018/2019 średnio co trzeci student otrzymywał stypendium, a kwota wszystkich przyznanych stypendiów przekroczyła pół miliona złotych.

Dodatkowo obniżkę czesnego w postaci „Bonusu rodzinnego” otrzymują małżonkowie oraz osoby spokrewnione z najbliższej rodziny, studiujące w naszej uczelni.

Kwota planu dotacji podmiotowej dla uczelni na zadania związane z bezzwrotną pomocą materialną dla studentów i doktorantów na 2019 rok to 554 tys. zł

Jest to jedyny, unikalny w regionie system stypendialny promujący absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, którzy osiągnęli bardzo dobre i bardzo dobre wyniki w nauce i prawidłowo napiszą test.

W przypadku kandydatów na studia stacjonarne I stopnia o stypendium ubiegać się mogą absolwenci szkół średnich posiadający polskie obywatelstwo, którzy do 31 sierpnia 2019 r. złożą komplet dokumentów wymaganych w postępowaniu rekrutacyjnym na studia oraz w postępowaniu rekrutacyjnym uzyskali co najmniej 200 punktów za świadectwo dojrzałości w przypadku nowej matury i 20 punktów w przypadku starej matury.

W przypadku kandydatów na studia niestacjonarne I stopnia o stypendium ubiegać się mogą absolwenci szkół średnich, którzy do 31 sierpnia 2019 r. złożą komplet dokumentów wymaganych w postępowaniu rekrutacyjnym na studia oraz w postępowaniu rekrutacyjnym uzyskali co najmniej 200 punktów za świadectwo dojrzałości w przypadku nowej matury i 20 punktów w przypadku starej matury.

Osoby ubiegające się o stypendium piszą test, którego wynik decyduje o przyznaniu stypendium w 100, 50 lub 25 proc. refundującego czesne w pierwszym semestrze studiów. Zobacz przykładowe pytania i odpowiedzi .

Test kwalifikacyjny dla kandydatów odbędzie się na początku października 2019 roku. O dokładnej dacie testu kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

Studenci, którzy zaliczyli pierwszy rok studiów, wykazują się osiągnięciami i aktywnością naukową, artystyczną i sportową oraz uzyskali wysoką średnią ocen mogą ubiegać się o Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Stypendyści otrzymują jednorazowo kwotę 15 000 zł. Od lat studenci naszej uczelni są wyróżniani stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W roku akademickim 2016/2017 otrzymała je studentka kierunku informatyka.

W semestrze zimowym roku akademickiego 2018/19 Rektor przyznał 23 stypendia.

Stypendium może otrzymać student, po zaliczonym pierwszym roku studiów. Kryteria brane pod uwagę przy przyznawaniu stypendiów to wysoka średnia ocen oraz wykazane przez studenta osiągnięcia naukowe, artystyczne bądź sportowe. Zarówno średnia ocen jak i osiągnięcia są odpowiednio punktowane i na podstawie tego tworzony jest ranking, w oparciu o który 10 proc. liczby studentów na danym kierunku może uzyskać stypendia Rektora. Stypendium przyznawane jest na semestr.

W roku akademickim 2015/2016 stypendium otrzymały 3 studentki naszej uczelni.
Stypendium przyznawane jest przez Marszałka Województwa Lubelskiego studentom studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, którzy mieszkają na terenie województwa lubelskiego, osiągnęli wysoką średnią ocen, wykazali się osiągnięciami naukowymi, artystycznymi bądź sportowymi. Stypendium mogą otrzymywać również studenci – obcokrajowcy.

W roku akademickim 2018/19 co trzeci student otrzymywał stypendium socjalne.

Stypendium udzielane jest studentom wszystkich kierunków i trybów, a miesięczna wysokość stypendium jest zależna od dochodów członków rodziny studenta – miesięczny dochód na osobę w rodzinie studenta nie może przekroczyć 1051,70 zł netto. Student powinien złożyć wniosek o przyznanie stypendium oraz dokumenty potwierdzające dochody członków rodziny za poprzedni rok.
Dodatkowo student studiów stacjonarnych może ubiegać się o zwiększenie wysokości stypendium socjalnego z tytułu zakwaterowania w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki, np. w mieszkaniu prywatnym. Stypendium przyznawane jest na semestr.

Stypendium przyznawane jest osobom niepełnosprawnym, które złożą odpowiedni wniosek wraz z orzeczeniem potwierdzającym stopień niepełnosprawności. Stypendium przyznawane jest na semestr.

Przyznawana jest studentom, którzy z powodów losowych znajdą się w trudnej sytuacji materialnej. Aby ubiegać się o zapomogę, należy złożyć wniosek o jej przyznanie, wraz z dokumentami potwierdzającymi nagłą zmianę sytuacji materialnej.

Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji

 • działa od 1997 roku w Zamościu, w mieście wpisanym na listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO;
 • otrzymała pozytywną ocenę Państwowej Komisji Akredytacyjnej (organ kontrolny Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego) dla wszystkich kierunków z oferty dydaktycznej. Pozytywna opinia komisji oznacza, że uczelnia spełnia wymagania kadrowe, programowe i organizacyjne, a poziom prowadzonych studiów spełnia kryteria jakościowe;
 • posiada własną, nowoczesną bazę dydaktyczną (m.in. laboratoria fizjoterapeutyczne, budownictwa i informatyczne);
 • posiada własną Klinikę Rehabilitacji, która ma podpisany kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia i wykonuje ok.10 tys. usług ambulatoryjnych rocznie;
 • wydaje czasopismo naukowe „Barometr Regionalny”, punktowane przez MNiSW (14 pkt.);
 • działa w Konsorcjum Akademickim, które tworzą Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie , Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu oraz Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie , którego celem jest wspólna praca nad jakością procesu kształcenia oraz prowadzenie wspólnych badań na rzecz nauki i na rzecz środowiska gospodarczego;
 • działa w światowych sieciach: Network for the Development of Business Education Programmes (BUSINET) i Centre for International Research on Economic Tendency Surveys (CIRET), które gwarantują dostęp do najnowszej wiedzy i specjalistów.

Baza naukowo-dydaktyczna

Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu dysponuje pięcioma własnymi kompleksami obiektów dydaktycznych o łącznej powierzchni użytkowej 6515 m2, które zostały wyremontowane bądź wybudowane w okresie funkcjonowania uczelni.

Budynek Collegium Maius ul. Akademicka 4

Budynek Collegium Maius

Siedziba władz uczelni przy ul. Akademickiej 4 o powierzchni użytkowej 1124 m2 to zabytkowy budynek dawnego Seminarium Duchownego (1634 r.). Mieszczą się tu sale dydaktyczne (sale wykładowe, laboratoria komputerowe, sale ćwiczeniowa) oraz pomieszczenia administracji szkoły. W budynku zlokalizowane są także serwerownia i inne urządzenia techniczne, za pomocą których jest realizowany dostęp do internetu i lokalnej sieci komputerowej uczelni.

Budynek Collegium Novum ul. Sienkiewicza 22a

Collegium Novum

Kompleks trzech budynków dydaktycznych o łącznej powierzchni użytkowej 3495 m2. W budynkach tych znajdują się: uczelniana biblioteka, archiwum, pomieszczenia katedr poszczególnych kierunków, sale dydaktyczne (aula, sale wykładowe i ćwiczeniowe) i specjalistyczne laboratoria komputerowe, sale fizjoterapeutyczne oraz laboratoria chemii i budownictwa. W budynku zlokalizowana jest także serwerownia.

Zamojska Klinika Rehabilitacji ul Peowiaków

Zamojska Klinika Rehabilitacji

Klinika o powierzchni 561 m2, zlokalizowana na terenie Szpitala Zamojskiego przy ul. Peowiaków 1 jest przede wszystkim bazą dydaktyczną dla studentów kierunku fizjoterapia, wyposażoną w nowoczesną aparaturę diagnostyczno-leczniczą. Tutaj odbywają się od pierwszego roku zajęcia laboratoryjne oraz praktyki zawodowe. Zamojska Klinika Rehabilitacji posiada kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia na pełny zakres zabiegów rehabilitacyjnych.

Centrum Praktyk w Kielnarowej

Centrum Praktyk w Kielnarowej

Budynek hotelowo-dydaktyczny, stajnia i ujeżdżalnia, o łącznej powierzchni użytkowej 1335 m2. W budynku hotelowo-dydaktycznym, znajdują się pokoje hotelowe dla 36 osób i laboratorium hydromasażu. W ramach ośrodka działa Akademickie Centrum Hipoterapii ze świetnie przygotowaną infrastrukturą do wykorzystania zarówno dla studenta fizjoterapii, jak również dla zwykłego turysty.

Kontakt

tel. 84 677-67-22   |   e-mail: rekrutacja@wszia.edu.pl   |   adres: ul. Akademicka 4, 22-400 Zamość


Wyświetl większą mapę