Informator dla kandydatów na studia


Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu

Kierunki studiów oferowane w roku akademickim 2018/2019


Administracja Administracja

Studia pierwszego stopnia

Zaplanuj swoją karierę zawodową w strukturach administracji rządowej i samorządowej.

Fizjoterapia Fizjoterapia

Jednolite studia magisterskie, Studia drugiego stopnia

Zamojska Klinika Rehabilitacji WSZiA to świetne miejsce na zdobycie wiedzy prakycznej i doświadczenia zawodowego.

Pielęgniarstwo Pielęgniarstwo

Studia pierwszego stopnia (także anglojęzyczne), Studia pomostowe

Przyszłościowy kierunek studiów w obliczu starzejącego sie społeczeństwa i masowej emigracji zarobkowej.

Kierunek: Administracja studia pierwszego stopnia


Rozwój nowoczesnych technologii informatycznych, wymusza zmiany w polskiej administracji, a co za tym idzie - zmiany w programach kształcenia przyszłych kadr dla administracji publicznej. Realizacja planu informatyzacji usług publicznych nie może się obejść bez fachowców, którzy będą łączyć wiedzę o zasadach efektywnego funkcjonowania organizacji ze znajomością nowoczesnych technologii. Równie ważna jest znajomość języków obcych.

Dzięki studiom z zakresu administracji będziesz mógł zaplanować swoją karierę zawodową w strukturach administracji rządowej i samorządowej, a także samodzielnie podjąć i prowadzić własną działalność gospodarczą. Staniesz się menedżerem łączącym wiedzę i kompetencje z zakresu nauk prawnych, ekonomicznych oraz szeroko pojętego zarządzania.

Administracja bezpieczeństwa publicznego to specjalność, która przygotowuje wykwalifikowaną kadrę funkcjonariuszy (zatrudnionych w administracji rządowej i samorządowej oraz służbach mundurowych), zdolnych do prowadzenia spraw obywateli w stanach zagrożeń, w szczególności zarządzania w sytuacjach kryzysowych.

Zapraszamy również na nową specjalność: instytucjonalne podstawy europejskiej współpracy transgranicznej, która przygotowywać będzie wykwalifikowaną kadrę do organizowania współpracy realizowanej zgodnie z prawem Unii Europejskiej z przygranicznymi regionami Ukrainy oraz innych państw Europy Wschodniej i Azji. Skuteczne prowadzenie działalności gospodarczej, czy wykonywanie pracy w administracji publicznej w regionach przygranicznych, bez dobrej znajomości prawa unijnego w tym obszarze, już dziś wydaje się wręcz niemożliwe. Absolwenci tej specjalności przygotowani będą do podjęcia pracy w jednostkach administracji państwowej i samorządowej wszystkich szczebli, w przedsiębiorstwach zajmujących się eksportem i importem produktów i usług, izbach gospodarczych i handlowych, organizacjach pozarządowych i innych.

Specjalności na kierunku:

 • Kryminalistyka
 • Instytucjonalne podstawy europejskiej współpracy transgranicznej
 • e-Administracja
 • Administracja biznesu i finansów
 • Administracja bezpieczeństwa publicznego
 • Samorząd terytorialny i terenowa administracja rządowa

Dlaczego WSZiA?

 • wyjazdy studyjne na przejścia graniczne i do instytucji UE
 • współpraca z Parlamentem RP
 • certyfikaty e-DOK COI
 • ciekawe specjalności
 • wyjazdy studyjne do instytucji UE
 • staże i praktyki w firmach zagranicznych

Ekspert poleca:

Sukces ekonomiczny i cywilizacyjny Polski w poważnym stopniu zależy od umiejętności wykorzystania szansy, jaką daje nam członkostwo w Unii Europejskiej. Dzisiaj jest prawie niemożliwe prowadzenie własnej działalności gospodarczej lub wykonywanie pracy w administracji publicznej bez dobrej znajomości prawa unijnego. Przykłady wielu państw, które wcześniej dołączyły do Unii Europejskiej dowodzą też, że aby osiągnąć sukces i właściwe pozyskiwać środki przeznaczone na rozwój regionalny, trzeba rozpocząć szkolenie kadr jeszcze przed właściwą akcesją.

dr hab. Wojciech Orłowski, profesor Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu

Absolwent poleca:

Cała moja działalność zawodowa związana z kierowaniem i organizowaniem działalności kulturalno-oświatowej w gminie, to nieustanne „zmagania się” z prawem pracy i finansowym. Dobre jego rozumienie, to coś, czego nauczyłem się w WSZiA. Doskonała, niezwykle przyjazna i kontaktowa kadra dydaktyczna, nieustannie wpajała w nas praktyczne podejście do rozwiązywania problemów administracyjno-prawnych. Sprzyjała temu również różnorodność form i metod nauczania oraz nowoczesna baza dydaktyczna.

Andrzej Osuch, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach

Czas trwania studiów

Studia pierwszego stopnia trwają 6 semestrów

21 lat
na rynku

19 tys.
absolwentów

60 kierunków
studiów podyplomowych

Kierunek: Fizjoterapia jednolite studia magisterskie


Fizjoterapia należy do dynamicznie rozwijających się dziedzin współczesnej medycyny. Obejmuje leczenie ruchem, czyli kinezyterapię, masaż oraz fizykoterapię, tj. wykorzystanie środków fizykalnych takich jak: laser, pole magnetyczne, pole elektryczne w procesie leczenia. Celem zabiegów fizjoterapeutycznych jest likwidacja procesów chorobowych i ich następstw, zapobieganie im oraz przywracanie sprawności pacjentom. Istotnym elementem kształcenia jest poznanie zasad profilaktyki chorób cywilizacyjnych i rehabilitacji we wszystkich działach medycyny klinicznej, a także poznanie sposobów odnowy biologicznej.

Popularność zawodu fizjoterapeuty z roku na rok wzrasta ze względu na zmiany, jakie zachodzą w społeczeństwach europejskich – zwiększa się średnia długość życia i rozszerza się grupa osób wymagających szeroko pojętej rehabilitacji.

Fizjoterapia w WSZiA to:

 • nowoczesny i praktyczny program kształcenia
 • profesjonalna kadra medyczna
 • rekordowa ilość stypendystów Ministra NiSW
 • praktyki zagraniczne
 • uznawalność dyplomu fizjoterapeuty WSZiA w USA i Europie
 • Zamojska Klinika Rehabilitacji WSZiA siedzibą władz lubelskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji

Najciekawsze przedmioty na kierunku

 • masaż leczniczy
 • terapia manualna
 • fizjoterapia kliniczna w dysfunkcjach narządów ruchu
 • fizykoterapia
 • kształcenie ruchowe i metodyka nauczania ruchu

Znajdziesz pracę w:

 • szpitalach klinicznych, szpitalach wojewódzkich i miejskich
 • uzdrowiskach i sanatoriach
 • ośrodkach rehabilitacyjnych ZUS
 • poradniach ekologicznych
 • zakładach pracy chronionej
 • specjalistycznych ośrodkach szkoleniowo-rehabilitacyjnych
 • ośrodkach opiekuńczo-wychowawczych
 • klubach sportowych i przychodniach sportowo-lekarskich
 • gabinetach fizjoterapeutycznych działających w przychodniach lekarza rodzinnego
 • domach pomocy społecznej
 • domach dziecka
 • ośrodkach i poradniach rehabilitacyjnych stowarzyszeń i fundacji prozdrowotnych
 • gabinetach prywatnych

Absolwent poleca:

Dzięki studiom w Zamościu na WSZiA i pracy w Zamojskiej Klinice Rehabilitacji mogłem rozwinąć swoje zainteresowania i zdobyć cenne doświadczenie zawodowe. Pracowałem z wieloma​ zamojskimi sportowcami dzięki temu byłem gotów zostać fizjoterapeutą w sanockiej drużynie hokejowej z którą zdobyłem tytuł mistrza Polski. Obecnie jestem fizjoterapeutą austriackiej drużyny grającej w jednej z najlepszych lig europejskich. To dzięki możliwości rozwoju, ktorą uzyskałem w Zamościu odniosłem sukces!

Tomasz Jędruszczak - Absolwent studiów II stopnia na kierunku fizjoterapia


Kierunek: Fizjoterapia II stopnia - studia magisterskie uzupełniające 3 semestry!

Uzupełnienie kwalifikacji nabiera szczególnego znaczenia w związku z ustawą o zawodzie fizjoterapeuty, która weszła w życie w maju 2016 roku. Ustawa reguluje zasady wykonywania zawodu i w istotny sposób poszerza uprawnienia magistra fizjoterapii. Kierunek fizjoterapia został dodany do grupy kierunków studiów, które od dnia 1 października 2017 r. będą prowadzone jako jednolite studia magisterskie. Przyjęto, że uprawnienia do prowadzenia studiów II stopnia ostatecznie wygasną z dniem 31 grudnia 2022 r. - czasu na uzupełnienie kwalifikacji jest coraz mniej!

Jako student kierunku fizjoterapia II stopnia w WSZiA możesz:

 • prowadzić badania naukowe w ramach studenckich kół naukowych, pod okiem najlepszych specjalistów,
 • odbywać praktyki w posiadającej kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia Zamojskiej Klinice Rehabilitacji prowadzonej przez uczelnię - ze względu na pracującą tam kadrę i nowoczesny sprzęt medyczny Klinika jest w czołówce tego rodzaju placówek w kraju,
 • wyjechać na stypendium i praktykę zagraniczną w ramach programu ERASMUS i zdobyć doświadczenie na europejskim rynku usług medycznych,
 • otrzymywać stypendium (socjalne, za osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne - Rektora, Ministra, Marszałka Województwa Lubelskiego)
 • uczestniczyć w konferencjach ogólnopolskich i międzynarodowych.

Jako absolwent kierunku fizjoterapia możesz pracować w:

 • szpitalach klinicznych, szpitalach wojewódzkich i miejskich,
 • uzdrowiskach, sanatoriach, ośrodkach rehabilitacyjnych ZUS,
 • poradniach ekologicznych, zakładach pracy chronionej,
 • specjalistycznych ośrodkach szkoleniowo – rehabilitacyjnych, ośrodkach opiekuńczo – wychowawczych,
 • przychodniach sportowo – lekarskich, klubach sportowych,
 • gabinetach fizjoterapeutycznych działających w przychodniach lekarza rodzinnego,
 • domach pomocy społecznej, domach dziecka,
 • ośrodkach i poradniach rehabilitacyjnych stowarzyszeń i fundacji prozdrowotnych, gabinetach prywatnych.

Absolwentka poleca:

Jestem tegoroczną absolwentką fizjoterapii studiów magisterskich w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Zamościu. Studia licencjackie ukończyłam we Wrocławiu skąd pochodzę. Zdecydowałam się na podjęcie nauki w Zamościu, ponieważ jest to jedyna uczelnia na terenie całej Polski, która oferuje program nauczania, który nie tylko spełnia kryteria europejskie, ale także i amerykańskie. To była słuszna decyzja, ponieważ uzyskanie tytułu magistra z tej uczelni daje możliwość nostryfikacji dyplomu, który jest respektowany w Wielkiej Brytanii oraz USA. To wyróżnia Wyższą Szkołę Zarządzania i Administracji w Zamościu spośród wszystkich uczelni w Polsce. Obecnie dzięki stypendium Erasmus+ dla wczesnych absolwentów odbywam staż jako fizjoterapeuta w Anglii. Swoją dalsza karierę zamierzam kontynuować w USA. Z czystym sumieniem mogę polecić tę właśnie uczelnię. Powodzenia :]

Katarzyna Majka - Absolwentka studiów drugiego stopnia na kierunku fizjoterapia

Dyplom Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji jest uznawany we wszystkich krajach Unii Europejskiej oraz nostryfikowany w Stanach Zjednoczonych!

Zamojska Klinika Rehabilitacji

Klinika o powierzchni 561 m2, zlokalizowana na terenie Szpitala Zamojskiego przy ul. Peowiaków 1 jest przede wszystkim bazą dydaktyczną dla studentów kierunku fizjoterapia, wyposażoną w nowoczesną aparaturę diagnostyczno-leczniczą. Klinika jest świetnym miejscem praktyk i zdobywania doświadczenia zawodowego dla studentów fizjoterapii od pierwszego roku nauki. Klinika w procesie leczenia wykorzystuje nowoczesne urządzenia diagnostyczno–terapeutyczne.

Dyrektor placówki dr n. med. Rafał Sapuła jest Wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji, Przewodniczącym Oddziału Lubelskiego Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji, stałym doradcą Sejmowej Komisji Polityki Senioralnej i Ekspertem Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji przy Ministerstwie Zdrowia.

ZKR foto 1
ZKR foto 2
ZKR foto 3
ZKR foto 4
ZKR foto 4
ZKR foto 4

Dzięki kontraktom z Narodowym Funduszem Zdrowia klinika świadczy pełny i bezpłatny zakres usług terapeutycznych i rehabilitacyjnych dla społeczności Zamościa i najbliższych okolic (ok. 5000 pacjentów rocznie). Elementem działalności Kliniki jest również prowadzenie szkoleń w ramach stażu i praktyk rehabilitantów z różnych stron świata. Więcej na stronie ZKR »

Kierunek: Pielęgniarstwo studia pierwszego stopnia oraz studia pomostowe


Studia pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo trwają 3,5 roku i kończą się uzyskaniem przez absolwenta tytułu licencjata. Organizacja studiów na tym kierunku jest dostosowana do potrzeb osób pracujących. Uczelnia kładzie duży nacisk na kształcenie praktyczne. Studia gwarantują pewne zatrudnienie i interesującą, dobrze płatną pracę.

Studia na kierunku pielęgniarstwo pomostowe dają natomiast możliwość podniesienia kwalifikacji osobom pracującym w zawodzie pielęgniarki/pielęgniarza jak i tym, które ukończyły szkoły średnie albo szkoły policealne na kierunku pielęgniarstwo, ale nigdy nie podjęły pracy zawodzie.

Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu studiów pomostowych na kierunku pielęgniarstwo i jest rekomendowana przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Zamościu

Pielęgniarstwo, w dobie masowej emigracji zarobkowej pielęgniarek oraz w obliczu starzejącego się społeczeństwa staje się coraz popularniejszym i potrzebnym kierunkiem studiów. Pielęgniarka/pielęgniarz – jako kompetentny profesjonalista musi podejmować decyzje dotyczące właściwego sposobu pielęgnowania chorego. Jest odpowiedzialny nie tylko za realizacje, ale i także za właściwą organizacje opieki nad chorymi, jakość oferowanych i świadczonych usług. Pielęgniarz w systemie nowoczesnego kształcenia jest przygotowany do wykonywania funkcji terapeutycznych, ratowniczych, rehabilitacyjnych, profilaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych oraz promujących zdrowie.

Infrastruktura dla kierunku

Ćwiczenia i zajęcia praktyczne odbywają się m.in. w naszej Klinice Rehabilitacyjnej, w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu (pierwsze miejsce w kraju w rankingu „Rzeczpospolitej”), w Zamojskim Szpitalu Niepublicznym oraz w poradniach specjalistycznych i gabinetach lekarzy rodzinnych.

Około 50% zajęć w grupie przedmiotów kierunkowych odbywa się w formie ćwiczeń praktycznej nauki zawodu. Integralną cześć procesu dydaktycznego stanowią praktyki zawodowe, które są realizowane w zakładach opieki zdrowotnej i obejmują praktyczne doskonalenie umiejętności zawodowych, uzyskanych w toku realizacji przedmiotów kierunkowych.

NOWOŚĆ! Pielęgniarstwo w języku angielskim! O szczegóły zapytaj w dziale rekrutacji!

Absolwentka poleca:

Podjęcie studiów pielęgniarskich w WSZiA było jedną z najlepszych decyzji w moim życiu. Po wielu latach pracy dostałam szansę przypomnienia sobie treści już zapomnianych i przyswojenia wiadomości z zakresu pielęgniarstwa w nowych dziedzinach medycyny. Pogłębienie tej wiedzy poparte praktykami w różnych Oddziałach umożliwiło mi aktywne uczestniczenie w „nowoczesnej medycynie” na poziomie europejskim, a w niektórych Oddziałach nawet na poziomie światowym. Wszystko to, dało mi ogromną satysfakcję, podniosło moją samoocenę i sprawiło, że zawód swój wykonuję z większą świadomością. Śmiało mogę powiedzieć, że ukończenie studiów pozwoliło mi osiągnąć pełną, zawodową dojrzałość.

mgr Hanna Witek - Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Rehabilitacji Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Rekrutacja

Rekrutacja odbywa się na podstawie konkursu świadectw dojrzałości i świadectw ukończenia szkoły średniej w zależności od tego czy kandydat zdawał starą czy nową maturę.

W zależności od wybranego kierunku studiów punktowane są różne przedmioty zdawane na maturze w części pisemnej: język polski, matematyka, język obcy oraz wybrany przedmiot:

 • na kierunku administracja – historia lub wiedza o społeczeństwie,
 • na kierunkach fizjoterapia i pielęgniarstwo – biologia lub chemia.

Punktacja stosowana do wyniku z części pisemnej egzaminu maturalnego: poziom podstawowy 1% = 1 pkt lub dla poziomu rozszerzonego 1% = 2 pkt (wybierana jest punktacja korzystniejsza dla kandydata).

Uwaga:
Złóż dokumenty do 31 sierpnia, aby pomniej­szyć wysokość opłaty wpisowej o 150 zł!

 

Zapisz się online

Wymagane dokumenty:

Studia pierwszego stopnia, pomostowe, jednolite studia magisterskie

 1. Formularz rekrutacyjny na studia pierwszego stopnia oraz jednolite magisterskie (pobierz lub wypełnij online )
 2. Kserokopie świadectw dojrzałości i ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej (potwierdzone za zgodność z oryginałem)
 3. [Pielęgniarstwo pomostowe]: Dyplom pielęgniarki/pielęgniarza (kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem)
 4. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów od kandydatów ubiegających się o przyjęcie na kierunek fizjoterapia
 5. Dwie kolorowe fotografie (wymagania jak dla dowodów osobistych)
 6. Kserokopia dowodu osobistego lub paszportu
 7. Pokwitowanie opłaty wpisowej (330 zł) i rekrutacyjnej (70 zł) wniesionej na konto: Bank Zachodni WBK S.A. 2 Oddział w Zamościu 95 1500 1807 1218 0000 9586 0000

Studia drugiego stopnia

 • Formularz rekrutacyjny na studia drugiego stopnia (pobierz lub wypełnij online )
 • Odpis dyplomu ukończenia studiów I-go stopnia na kierunku fizjoterapia (kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem)
 • Suplement do dyplomu (kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem)
 • 2 fotografie kolorowe zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych
 • Zaświadczenie lekarskie wystawione w roku bieżącym przez lekarza medycyny pracy
 • Ksero dowodu osobistego lub paszportu
 • Pokwitowanie opłaty wpisowej (230 zł) i rekrutacyjnej (70 zł) wniesionej na konto: Bank Zachodni WBK S.A. 2 Oddział w Zamościu 95 1500 1807 1218 0000 9586 0000
 • Uwaga: absolwenci WSZiA w Zamościu, WSIiZ w Rzeszowie oraz WSE w Krakowie wnoszą tylko opłatę rekrutacyjną w wysokości 70 zł

Czesne za studia

Kierunek Stacjonarne Niestacjonarne
Administracja (studia pierwszego stopnia) 390 zł 360 zł
Fizjoterapia (jednolite studia magisterskie) 510 zł 460 zł
Fizjoterapia (studia drugiego stopnia) 560 zł 560 zł
Pielęgniarstwo (studia pierwszego stopnia) 460 zł (tryb studiów dostosowany do osób pracujących)
Pielęgniarstwo (studia w jęz. angielskim) 830 zł -

Czesne płacone jest w systemie rat miesięcznych przez 10 miesięcy w roku. Za styczeń i luty studenci płacą do 5 stycznia, za czerwiec i lipiec – do 5 czerwca.

Studiuj za darmo

Uczelnia posiada rozbudowany system przyznawania stypendiów, który umożliwia uzyskanie stypendiów w kwocie znacznie przekraczającej wysokość płaconego czesnego.

W roku akademickim 2016/2017 średnio co drugi student otrzymywał stypendium, a kwota wszystkich przyznanych stypendiów przekroczyła pół miliona złotych.

Dodatkowo obniżkę czesnego w postaci „Bonusu rodzinnego” otrzymują małżonkowie oraz osoby spokrewnione z najbliższej rodziny, studiujące w naszej uczelni.

Kwota planu dotacji podmiotowej dla uczelni na zadania związane z bezzwrotną pomocą materialną dla studentów i doktorantów na 2016 rok to prawie 700 tys. zł

Jest to jedyny, unikalny w regionie system stypendialny promujący absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, którzy osiągnęli bardzo dobre i bardzo dobre wyniki w nauce i prawidłowo napiszą test.

W przypadku kandydatów na studia stacjonarne I stopnia o stypendium ubiegać się mogą absolwenci szkół średnich posiadający polskie obywatelstwo, którzy do 31 sierpnia 2018 r. złożą komplet dokumentów wymaganych w postępowaniu rekrutacyjnym na studia oraz w postępowaniu rekrutacyjnym uzyskali co najmniej 200 punktów za świadectwo dojrzałości w przypadku nowej matury i 20 punktów w przypadku starej matury.

W przypadku kandydatów na studia niestacjonarne I stopnia o stypendium ubiegać się mogą absolwenci szkół średnich, którzy do 31 sierpnia 2018 r. złożą komplet dokumentów wymaganych w postępowaniu rekrutacyjnym na studia oraz w postępowaniu rekrutacyjnym uzyskali co najmniej 200 punktów za świadectwo dojrzałości w przypadku nowej matury i 20 punktów w przypadku starej matury.

Osoby ubiegające się o stypendium piszą test, którego wynik decyduje o przyznaniu stypendium w 100, 50 lub 25 proc. refundującego czesne w pierwszym semestrze studiów. Zobacz przykładowe pytania i odpowiedzi .

Test kwalifikacyjny dla kandydatów odbędzie się na początku października 2018 roku. O dokładnej dacie testu kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

Studenci, którzy zaliczyli pierwszy rok studiów, wykazują się osiągnięciami i aktywnością naukową, artystyczną i sportową oraz uzyskali wysoką średnią ocen mogą ubiegać się o Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Stypendyści otrzymują jednorazowo kwotę 15 000 zł. Od lat studenci naszej uczelni są wyróżniani stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W roku akademickim 2016/2017 otrzymała je studentka kierunku informatyka.

W semestrze zimowym roku akademickiego 2016/17 Rektor przyznał 22 stypendia.
Stypendium może otrzymać student, po zaliczonym pierwszym roku studiów. Kryteria brane pod uwagę przy przyznawaniu stypendiów to wysoka średnia ocen oraz wykazane przez studenta osiągnięcia naukowe, artystyczne bądź sportowe. Zarówno średnia ocen jak i osiągnięcia są odpowiednio punktowane i na podstawie tego tworzony jest ranking, w oparciu o który 10 proc. liczby studentów na danym kierunku może uzyskać stypendia Rektora. Stypendium przyznawane jest na semestr.

W roku akademickim 2015/2016 stypendium otrzymały 3 studentki naszej uczelni.
Stypendium przyznawane jest przez Marszałka Województwa Lubelskiego studentom studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, którzy mieszkają na terenie województwa lubelskiego, osiągnęli wysoką średnią ocen, wykazali się osiągnięciami naukowymi, artystycznymi bądź sportowymi. Stypendium mogą otrzymywać również studenci – obcokrajowcy.

W roku akademickim 2016/17 co trzeci student otrzymywał stypendium socjalne.

Stypendium udzielane jest studentom wszystkich kierunków i trybów, a miesięczna wysokość stypendium jest zależna od dochodów członków rodziny studenta – miesięczny dochód na osobę w rodzinie studenta nie może przekroczyć 1043,90 zł netto. Student powinien złożyć wniosek o przyznanie stypendium oraz dokumenty potwierdzające dochody członków rodziny za poprzedni rok.

Dodatkowo student studiów stacjonarnych może ubiegać się o zwiększenie wysokości stypendium socjalnego z tytułu zakwaterowania w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki, np. w mieszkaniu prywatnym. Stypendium przyznawane jest na semestr.

Stypendium przyznawane jest osobom niepełnosprawnym, które złożą odpowiedni wniosek wraz z orzeczeniem potwierdzającym stopień niepełnosprawności. Stypendium przyznawane jest na semestr.

Przyznawana jest studentom, którzy z powodów losowych znajdą się w trudnej sytuacji materialnej. Aby ubiegać się o zapomogę, należy złożyć wniosek o jej przyznanie, wraz z dokumentami potwierdzającymi nagłą zmianę sytuacji materialnej.

Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji

 • działa od 1997 roku w Zamościu, w mieście wpisanym na listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO;
 • otrzymała pozytywną ocenę Państwowej Komisji Akredytacyjnej (organ kontrolny Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego) dla wszystkich kierunków z oferty dydaktycznej. Pozytywna opinia komisji oznacza, że uczelnia spełnia wymagania kadrowe, programowe i organizacyjne, a poziom prowadzonych studiów spełnia kryteria jakościowe;
 • posiada własną, nowoczesną bazę dydaktyczną (m.in. laboratoria fizjoterapeutyczne, budownictwa i informatyczne);
 • posiada własną Klinikę Rehabilitacji, która ma podpisany kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia i wykonuje ok.10 tys. usług ambulatoryjnych rocznie;
 • wydaje czasopismo naukowe „Barometr Regionalny”, punktowane przez MNiSW (14 pkt.);
 • działa w Konsorcjum Akademickim, które tworzą Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie , Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu oraz Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie , którego celem jest wspólna praca nad jakością procesu kształcenia oraz prowadzenie wspólnych badań na rzecz nauki i na rzecz środowiska gospodarczego;
 • działa w światowych sieciach: Network for the Development of Business Education Programmes (BUSINET) i Centre for International Research on Economic Tendency Surveys (CIRET), które gwarantują dostęp do najnowszej wiedzy i specjalistów.

Baza naukowo-dydaktyczna

Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu dysponuje pięcioma własnymi kompleksami obiektów dydaktycznych o łącznej powierzchni użytkowej 6515 m2, które zostały wyremontowane bądź wybudowane w okresie funkcjonowania uczelni.

Budynek Collegium Maius ul. Akademicka 4

Budynek Collegium Maius

Siedziba władz uczelni przy ul. Akademickiej 4 o powierzchni użytkowej 1124 m2 to zabytkowy budynek dawnego Seminarium Duchownego (1634 r.). Mieszczą się tu sale dydaktyczne (sale wykładowe, laboratoria komputerowe, sale ćwiczeniowa) oraz pomieszczenia administracji szkoły. W budynku zlokalizowane są także serwerownia i inne urządzenia techniczne, za pomocą których jest realizowany dostęp do internetu i lokalnej sieci komputerowej uczelni.

Budynek Collegium Novum ul. Sienkiewicza 22a

Collegium Novum

Kompleks trzech budynków dydaktycznych o łącznej powierzchni użytkowej 3495 m2. W budynkach tych znajdują się: uczelniana biblioteka, archiwum, pomieszczenia katedr poszczególnych kierunków, sale dydaktyczne (aula, sale wykładowe i ćwiczeniowe) i specjalistyczne laboratoria komputerowe, sale fizjoterapeutyczne oraz laboratoria chemii i budownictwa. W budynku zlokalizowana jest także serwerownia.

Zamojska Klinika Rehabilitacji ul Peowiaków

Zamojska Klinika Rehabilitacji

Klinika o powierzchni 561 m2, zlokalizowana na terenie Szpitala Zamojskiego przy ul. Peowiaków 1 jest przede wszystkim bazą dydaktyczną dla studentów kierunku fizjoterapia, wyposażoną w nowoczesną aparaturę diagnostyczno-leczniczą. Tutaj odbywają się od pierwszego roku zajęcia laboratoryjne oraz praktyki zawodowe. Zamojska Klinika Rehabilitacji posiada kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia na pełny zakres zabiegów rehabilitacyjnych.

Centrum Praktyk w Kielnarowej

Centrum Praktyk w Kielnarowej

Budynek hotelowo-dydaktyczny, stajnia i ujeżdżalnia, o łącznej powierzchni użytkowej 1335 m2. W budynku hotelowo-dydaktycznym, znajdują się pokoje hotelowe dla 36 osób i laboratorium hydromasażu. W ramach ośrodka działa Akademickie Centrum Hipoterapii ze świetnie przygotowaną infrastrukturą do wykorzystania zarówno dla studenta fizjoterapii, jak również dla zwykłego turysty.

Kontakt