Informator dla kandydatów na studia


Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu

Kierunki studiów


Administracja Administracja

Zaplanuj swoją karierę zawodową w strukturach administracji rządowej i samorządowej.

Fizjoterapia Fizjoterapia

Zamojska Klinika Rehabilitacji WSZiA to świetne miejsce na zdobycie wiedzy prakycznej i doświadczenia zawodowego.

Pielęgniarstwo Pielęgniarstwo

Przyszłościowy kierunek studiów w obliczu starzejącego sie społeczeństwa i masowej emigracji zarobkowej.

Kierunek: Administracja studia pierwszego stopnia


Rozwój nowoczesnych technologii informatycznych, wymusza zmiany w polskiej administracji, a co za tym idzie w programach kształcenia przyszłych kadr dla administracji publicznej. Realizacja planu informatyzacji usług publicznych nie może się obejść bez fachowców, którzy będą łączyć wiedzę o zasadach efektywnego funkcjonowania organizacji ze znajomością nowoczesnych technologii. Równie ważna jest znajomość języków obcych.

Dzięki studiom z zakresu administracji będziesz mógł zaplanować swoją karierę zawodową w strukturach administracji rządowej i samorządowej, a także samodzielnie podjąć i prowadzić własną działalność gospodarczą. Staniesz się menedżerem łączącym wiedzę i kompetencje z zakresu nauk prawnych, ekonomicznych i szeroko pojętego zarządzania.

Nowa specjalność na tym kierunku – bezpieczeństwo publiczne przygotowuje wykwalifikowaną kadrę funkcjonariuszy państwa (zatrudnionych w administracji rządowej i samorządowej oraz służbach mundurowych), zdolnych do prowadzenia spraw obywateli w stanach zagrożeń, w szczególności zarządzania w sytuacjach kryzysowych.

Specjalności na kierunku:

Administracja europejska

W trakcie studiów posiądziesz wiedzę o źródłach prawa polskiego i unijnego oraz o ich podstawowych instytucjach prawnych. Dowiesz się jak pozyskiwać środki z UE, jak projektować, wdrażać i realizować projekty unijne. Będziesz przygotowany do pracy w instytucjach UE i będziesz umiał doskonalić swoją wiedzę i umiejętności w warunkach ciągle postępującego procesu integracji w Europie. W ramach studiów zapoznasz się również z problemami współpracy transgranicznej, w szczególności Polski i Ukrainy.

Najciekawsze przedmioty na specjalności:

 • techniki negocjacji i mediacji w administracji,
 • międzynarodowe stosunki gospodarcze,
 • zarządzanie projektami europejskimi,
 • warsztaty europejskie.

e-Administracja

Jako student tej specjalności posiądziesz umiejętności pozwalające wdrażać i wykorzystywać odpowiednie programy i systemy informatyczne w funkcjonowaniu organów administracji publicznej. Ponadto uzyskasz wiedzę teoretyczną i praktyczną o prawnych i technicznych aspektach wykorzystania informatycznych nośników danych i komunikacji elektronicznej w administracji publicznej, nabędziesz również umiejętność prowadzenia elektronicznych czynności administracyjno-prawnych.

Najciekawsze przedmioty na specjalności:

 • systemy informatyczne w administracji publicznej,
 • elektroniczne zarządzanie dokumentami w administracji publicznej,
 • elektroniczne postępowanie administracyjne,
 • tworzenie elektronicznych aktów prawnych.

Bezpieczeństwo publiczne

Dzięki studiom na tej specjalności staniesz się specjalistą, przygotowanym do pracy w instytucjach zajmujących się bezpieczeństwem publicznym, również w wymiarze europejskim oraz w zespołach realizujących zadania z zakresu zarządzania kryzysowego. Wejdziesz w skład wykwalifikowanej kadry z zakresu systemu bezpieczeństwa państwa, w tym także systemów bezpieczeństwa sieci informatycznych, ochrony danych i własności intelektualnej.

Najciekawsze przedmioty na specjalności:

 • zarządzanie w sytuacji kryzysowej,
 • etyka zawodowa funkcjonariuszy służb państwowych,
 • międzynarodowe stosunki polityczne,
 • system organów ochrony prawnej.

Kryminalistyka - nowa specjalność - zobacz więcej!

Dlaczego WSZiA?

 • wyjazdy studyjne na przejścia graniczne i do instytucji UE
 • współpraca z Parlamentem RP
 • certyfikaty e-DOK COI
 • ciekawe specjalności
 • wyjazdy studyjne do instytucji UE
 • staże i praktyki w firmach zagranicznych

Ekspert poleca:

Sukces ekonomiczny i cywilizacyjny Polski w poważnym stopniu zależy od umiejętności wykorzystania szansy, jaką daje nam członkostwo w Unii Europejskiej. Dzisiaj jest prawie niemożliwe prowadzenie własnej działalności gospodarczej lub wykonywanie pracy w administracji publicznej bez dobrej znajomości prawa unijnego. Przykłady wielu państw, które wcześniej dołączyły do Unii Europejskiej dowodzą też, że aby osiągnąć sukces i właściwe pozyskiwać środki przeznaczone na rozwój regionalny, trzeba rozpocząć szkolenie kadr jeszcze przed właściwą akcesją.

dr hab. Wojciech Orłowski, profesor Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu

Ciekawe zawody dla absolwentów kierunku administracja

członek managementu firm funkcjonujących w UE, pracownik instytucji i agend UE, pracownik administracji rządowej i samorządu terytorialnego, ekspert ds. podatków, pracownik służb dyplomatycznych, specjalista ds. administracji publicznej, pracownik instytucji pozarządowych, pracownik administracji specjalnej, pracownik struktur zespolonych służb, inspekcji i straży (Policja, Państwowa Straż Pożarna), pracownik struktur administracji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek publiczny (Żandarmeria Wojskowa, Straż Graniczna), pracownik administracji prywatnej, pracownik placówek kulturalnych, pracownik organów partii politycznych, ekspert w przedsiębiorstwach współpracujących z krajami członkowskimi UE i ich organami, specjalista ds. kadrowych

Nowa specjalność: Kryminalistyka


Fascynują Cię tajemnice? Poszukiwanie mrocznych związków pomiędzy osobami, a zdarzeniami? Chciałbyś poznać metody i techniki ich wykrywania?
Nowa specjalność na kierunku administracja – kryminalistyka – jest stworzona dla Ciebie!

Kryminalistyka to interdyscyplinarna nauka mająca na celu tworzenie i doskonalenie metod wykrywania przestępstw i ich sprawców. Celem specjalności jest dostarczenie studentowi wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu prewencji, wykrywania przestępczości w ujęciu kryminalno-prawnym oraz udzielania pierwszej pomocy w miejscu zdarzeń. Studenci poznają metody, techniki i narzędzia służące do ujawniania, utrwalania i zabezpieczania śladów kryminalistycznych, teoretyczne i praktyczne zagadnienia z zakresu przestępczości, psychologii osobowości i identyfikacji zachowań przestępczych. Na zajęciach wykorzystywane są specjalistyczne narzędzia i techniki służące m.in. do zabezpieczenia śladów i ich dalszej analizy. Realizowany program oraz stosowane formy, metody i środki dydaktyczne, sprzyjają połączeniu w optymalnych proporcjach wiedzy akademickiej z kształceniem umiejętności zawodowych. Mając to na względzie, do prowadzenia zajęć, zaangażowano doświadczony personel Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Zamościu.

Absolwent specjalności kryminalistyka uzyska wiedzę z zakresu funkcji i znaczenia kryminalistyki, aktualnych zagrożeń i zjawisk patologicznych w społeczeństwie, metod i technik kryminalistycznych oraz wybranych czynności operacyjno-rozpoznawczych oraz ekspertyz kryminalistycznych.

Stale wzrasta zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu kryminalistyki wykształconych na bazie kierunków administracyjno-prawnych. Uzyskane w trakcie studiów na naszej Uczelni umiejętności: adekwatnej oceny zjawisk społecznych związanych z przestępczością, znajomość mechanizmów przygotowania i popełniania czynów zabronionych, właściwa identyfikacja i umiejętności zwalczania działalności przestępczej, umiejętność wykonania prostych czynności operacyjno-śledczych oraz procesowo-kryminalistycznych, posługiwania się ekspertyzą kryminalistyczną oraz właściwa współpraca z odpowiednimi służbami w obszarze walki z przestępczością, możesz wykorzystać pracując:

 • w instytucjach zajmujących się szeroko pojętym bezpieczeństwem wewnętrznym: w wymiarze sprawiedliwości, policji, służbach specjalnych, czy w więziennictwie,
 • w instytucjach i organach państwowych i samorządowych ds. bezpieczeństwa publicznego,
 • w służbach celnych i skarbowych,
 • w sektorze bankowym,
 • w firmach ochroniarskich i detektywistycznych,
 • w organizacjach pozarządowych,
 • w dziennikarstwie śledczym,
 • w instytucjach paramilitarnych, czy
 • w instytucjach pomocy społecznej.

Najciekawsze przedmioty na specjalności:

 • Problematyka metod przestępczych
 • Psychologia zeznań i wyjaśnień
 • Badania kryminalistyczne
 • Czynności operacyjno-śledcze w miejscu zdarzenia
 • Wybrane czynności procesowe w sprawach o przestępstwa i wykroczenia
 • Wybrane zagadnienia prewencji i resocjalizacji
 • Ratownictwo medyczne i udzielanie pomocy przedlekarskiej

Program specjalności pozwoli Ci również poszerzyć spektrum kierunków studiów II stopnia, o takie jak: bezpieczeństwo wewnętrzne, narodowe i publiczne oraz kryminalistykę i kryminologię.

Kierunek: Fizjoterapia jednolite studia magisterskie


Fizjoterapia należy do dynamicznie rozwijających się dziedzin współczesnej medycyny. Obejmuje leczenie ruchem, czyli kinezyterapię, masaż oraz fizykoterapię, tj. wykorzystanie środków fizykalnych jak np.: laser, pole magnetyczne, pole elektryczne w procesie leczenia. Celem zabiegów fizjoterapeutycznych jest likwidacja procesów chorobowych i ich następstw, zapobieganie im oraz przywracanie sprawności pacjentom. Istotnym elementem kształcenia jest poznanie zasad profilaktyki chorób cywilizacyjnych i rehabilitacji we wszystkich działach medycyny klinicznej, a także poznanie sposobów odnowy biologicznej. Popularność zawodu fizjoterapeuty z roku na rok wzrasta ze względu na zmiany, jakie zachodzą w społeczeństwach europejskich – zwiększa się średnia długość życia i rozszerza się grupa osób wymagających szeroko pojętej rehabilitacji. Według standardów europejskich kluczową rolę w zespole leczniczo-rehabilitacyjnym zajmuje fizjoterapeuta.

Zamojska Klinika Rehabilitacji

Zamojska Klinika Rehabilitacji jest świetnym miejscem praktyk i zdobywania doświadczenia zawodowego dla studentów fizjoterapii od pierwszego roku nauki. Klinika w procesie leczenia wykorzystuje nowoczesne urządzenia diagnostyczno–terapeutyczne. Dzięki kontraktom z Narodowym Funduszem Zdrowia, klinika świadczy pełny i bezpłatny zakres usług terapeutycznych i rehabilitacyjnych dla społeczności Zamościa i najbliższych okolic (ok. 5000 pacjentów rocznie). Elementem działalności Kliniki jest również prowadzenie szkoleń w ramach stażu i praktyk rehabilitantów z różnych stron świata – najczęściej z Turcji oraz Finlandii. Dyrektor placówki dr n. med. Rafał Sapuła jest Przewodniczącym Zarządu Lubelskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji, którego siedzibą jest Zamojska Klinika.

Wyróżnieniem dla Zarządu Lubelskiego Oddziału PTReh, mającego siedzibę przy Zamojskiej Klinice Rehabilitacji WSZiA jest powierzenie Zamościowi organizacji w 2014 roku Sympozjum Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji połączonego ze spotkaniem Zarządu Światowego Towarzystwa Rehabilitacji (The International Society of Physical and Rehabilitation Medicine (ISPRM). Zarząd ISPRM po raz pierwszy będzie gościł w naszym kraju. Część zajęć praktycznych odbywa się również w Zakładach Opieki Zdrowotnej w tym: w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu (2011 – pierwsze miejsce w rankingu „Rzeczpospolitej”) na oddziałach m.in.: rehabilitacji, kardiologii, radiologii, nefrologii i endokrynologii, Ośrodku Rehabilitacyjno-Terapeutycznym dla Dzieci Niepełnosprawnych w Zamościu „Krok za krokiem”, w Przedszkolu Miejskim nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Zamościu oraz sanatoriach i uzdrowiskach w Krasnobrodzie i Rymanowie. Dodatkowo studenci doskonalą swoje umiejętności m.in. na obozach szkoleniowych organizowanych, w ramach studiów, w Centrum Praktyk Studenckich i Akademickim Centrum Hipoterapii (oba ośrodki na terenie kampusu WSIiZ w Rzeszowie).

Fizjoterapia w WSZiA to:

 • nowoczesny i praktyczny program kształcenia
 • profesjonalna kadra medyczna
 • rekordowa ilość stypendystów Ministra NiSW
 • praktyki zagraniczne
 • uznawalność dyplomu fizjoterapeuty WSZiA w USA i Europie
 • Zamojska Klinika Rehabilitacji WSZiA siedzibą władz lubelskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji

Najciekawsze przedmioty na kierunku

 • masaż leczniczy
 • terapia manualna
 • fizjoterapia kliniczna w dysfunkcjach narządów ruchu
 • fizykoterapia
 • kształcenie ruchowe i metodyka nauczania ruchu

Znajdziesz pracę w:

 • szpitalach klinicznych
 • szpitalach wojewódzkich i miejskich
 • uzdrowiskach
 • sanatoriach
 • ośrodkach rehabilitacyjnych ZUS
 • poradniach ekologicznych
 • zakładach pracy chronionej
 • specjalistycznych ośrodkach szkolenioworehabilitacyjnych
 • ośrodkach opiekuńczo-wychowawczych
 • klubach sportowych
 • przychodniach sportowo-lekarskich
 • gabinetach fizjoterapeutycznych działających w przychodniach lekarza rodzinnego
 • domach pomocy społecznej
 • domach dziecka
 • ośrodkach i poradniach rehabilitacyjnych stowarzyszeń i fundacji prozdrowotnych
 • gabinetach prywatnych

Absolwentka poleca:

Dokumenty do nostrifikacji składałam w New York State i po 7 miesiącach oczekiwania przyznano mi PT czyli Master of Physical Therapy bez jakichkolwiek problemów. Jestem bardzo wdzięczna za to, że Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, moja uczelnia realizuje program nauczania, który nie tylko spełnia kryteria europejskie, ale także i amerykańskie.

Agata Józefowicz - Absolwentka fizjoterapii. Pracuje jako fizjoterapeuta w USA

Czas trwania studiów

Jednolite studia magisterskie trwają 7 semestrów

Kierunek: Fizjoterapia II stopnia - studia magisterskie uzupełniające

Jako student kierunku fizjoterapia II stopnia w WSZiA możesz:

 • prowadzić badania naukowe w ramach studenckich kół naukowych, pod okiem najlepszych specjalistów,
 • odbywać praktyki w posiadającej kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia Zamojskiej Klinice Rehabilitacji prowadzonej przez uczelnię - ze względu na pracującą tam kadrę i nowoczesny sprzęt medyczny Klinika jest w czołówce tego rodzaju placówek w kraju,
 • wyjechać na stypendium i praktykę zagraniczną w ramach programu ERASMUS i zdobyć doświadczenie na europejskim rynku usług medycznych,
 • otrzymywać stypendium (socjalne, za osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne - Rektora, Ministra, Marszałka Województwa Lubelskiego)
 • uczestniczyć w konferencjach ogólnopolskich i międzynarodowych.

Jako absolwent kierunku fizjoterapia możesz pracować w:

 • szpitalach klinicznych, szpitalach wojewódzkich i miejskich,
 • uzdrowiskach, sanatoriach, ośrodkach rehabilitacyjnych ZUS,
 • poradniach ekologicznych, zakładach pracy chronionej,
 • specjalistycznych ośrodkach szkoleniowo – rehabilitacyjnych, ośrodkach opiekuńczo – wychowawczych,
 • przychodniach sportowo – lekarskich, klubach sportowych,
 • gabinetach fizjoterapeutycznych działających w przychodniach lekarza rodzinnego,
 • domach pomocy społecznej, domach dziecka,
 • ośrodkach i poradniach rehabilitacyjnych stowarzyszeń i fundacji prozdrowotnych, gabinetach prywatnych.

Dyplom Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji jest uznawany we wszystkich krajach Unii Europejskiej oraz nostryfikowany w Stanach Zjednoczonych.

Uzupełnienie kwalifikacji nabiera szczególnego znaczenia w związku z ustawą o zawodzie fizjoterapeuty, która weszła w życie w maju ubiegłego roku.

* uruchomienie kierunku uzależnione jest od zebrania grupy wykładowej

Kierunek: Pielęgniarstwo


Studia na kierunku pielęgniarstwo pomostowe dają możliwość pod­nie­sienia kwalifikacji osobom pracującym w zawodzie pielęgniarki/pie­lęgniarza jak i tym, które ukończyły szkoły średnie albo szkoły policealne na kierunku pielęgniarstwo ale nigdy nie podjęły pracy zawodzie.

Pielęgniarstwo, w dobie masowej emigracji zarobkowej pielęgniarek oraz w obliczu starzejącego się społeczeństwa staje się coraz popularniejszym i potrzebnym kierunkiem studiów. Pielęgniarka/pielęgniarz – jako kompetentny profesjonalista musi podejmować decyzje dotyczące właściwego sposobu pielęgnowania chorego. Jest odpowiedzialny nie tylko za realizacje, ale i także za właściwą organizacje opieki nad chorymi, jakość oferowanych i świadczonych usług. Pielęgniarz w systemie nowoczesnego kształcenia jest przygotowany do wykonywania funkcji terapeutycznych, ratowniczych, rehabilitacyjnych, profilaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych oraz promujących zdrowie.

Infrastruktura dla kierunku

Ćwiczenia i zajęcia praktyczne odbywają się m.in. w naszej Klinice Rehabilitacyjnej, w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu (pierwsze miejsce w kraju w rankingu „Rzeczpospolitej”), w Zamojskim Szpitalu Niepublicznym oraz w poradniach specjalistycznych i gabinetach lekarzy rodzinnych.

Około 50% zajęć w grupie przedmiotów kierunkowych odbywa sie w formie ćwiczeń praktycznej nauki zawodu. Integralna cześć procesu dydaktycznego stanowią praktyki zawodowe, które są realizowane w zakładach opieki zdrowotnej i obejmują praktyczne doskonalenie umiejętności zawodowych, uzyskanych w toku realizacji przedmiotów kierunkowych.

NOWOŚĆ! Pielęgniarstwo w języku angielskim! O szczegóły zapytaj w dziale rekrutacji!

Promocja!

 • Studia pomostowe - czesne: 460 zł
 • Dla studentów z Polski czesne na studiach w języku angielskim tylko 830 zł
 • O szczegóły zapytaj w dziele rekrutacji - tel: 84 677-67-22

Znajdziesz pracę w:

 • szpitalach
 • zakładach podstawowej opieki zdrowotnej
 • placówkach nauczania i wychowania
 • zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych i opiekuńczo-leczniczych
 • ośrodkach opieki paliatywno-hospicyjnej
 • jednostkach systemu ratownictwa medycznego
 • sanatoriach

Najciekawsze przedmioty na kierunku

 • psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne
 • neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne
 • rehabilitacja i pielęgnowanie osób niepełnosprawnych
 • badania naukowe w pielęgniarstwie
 • opieka paliatywna
 • anestezjologia i pielęgniarstwo w zagrożeniu życia
 • dietetyka
 • zakażenia szpitalne

Zapisz się już dzisiaj! »

Start zajęć - semestr letni 2016/2017*

* warunkiem uruchomienia studiów jest zebranie się grupy wykładowej

Pielęgniarstwo pomostowe

Studia pomostowe skierowane są do osób:

Po zakończeniu studiów otrzymasz:

 • dyplom pielęgniarski (uznawany w krajach Unii Europejskiej)
 • tytuł licencjata w ciągu 2 lub 3 semestrów

Moduł A

 • (dla osób po 5-letnim liceum medycznym)studia trwają 2 semestry (1160 godzin)

Moduł B

 • (dla osób po 2 – letniej szkole policealnej lub pomaturalnej, kształcącej w zawodzie pielęgniarki) – studia trwają 3 semestry (2411 godzin)

Moduł C

 • (dla osób po 2,5 letniej szkole policealnej lub pomaturalnej, kształcącej w zawodzie pielęgniarki) – studia trwają 2 semestry (1982 godzin)

Moduł D

 • (dla osób po 3 – letniej szkole policealnej lub pomaturalnej, kształcącej w zawodzie pielęgniarki ) – studia trwają 2 semestry (683 godziny)

DLACZEGO WSZiA?

 • dyplom europejski zdobyty w ciągu 2 lub 3 semestrów
 • współpraca z placówkami medycznymi w mieście i regionie
 • koordynacja działań z Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych w Zamościu

Wymagane dokumenty (studia pomostowe):

 • Formularz (pobierz formularz lub wypełnij online)
 • Świadectwo dojrzałości i dyplom ukończenia pięcioletniego liceum medycznego lub szkoły policealnej albo pomaturalnej, kształcącej w zawodzie pielęgniarki/pielęgniarza (kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem).
 • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów na określonym kierunku od lekarza medycyny pracy.
 • 2 fotografie – kolorowe, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.
 • Kserokopia dowodu osobistego lub paszportu.
 • Pokwitowanie opłaty wpisowej i rekrutacyjnej wniesionej na konto:
  Kredyt Bank S.A. o/Zamość 95 1500 1807 1218 0000 9586 0000

Absolwentka poleca:

Pielęgniarstwo jest moim wymarzonym zawodem. Dzięki studiom odświeżyłam i ugruntowałam swoja wiedzę. Nowoczesne metody kształcenia stosowane w uczelni uświadomiły mi również, ze w moim zawodzie jest ciągła potrzeba doskonalenia swoich umiejętności

Renata Smoluch, studentka II roku pielęgniarstwa (studia pomostowe)

Rekrutacja

Rekrutacja odbywa się na podstawie konkursu świadectw dojrzałości i świadectw ukończenia szkoły średniej w zależności od tego czy kandydat zdawał starą czy nową maturę. Rekrutacja trwa do 20 sierpnia 2017 r.

Uwaga:
Złóż dokumenty do 31 sierpnia, aby pomniej­szyć wysokość opłaty wpisowej o 150 zł!

 

Zapisz się online

Wymagane dokumenty:

Studia pierwszego stopnia

 1. Formularz rekrutacyjny na studia pierwszego stopnia (pobierz lub wypełnij online )
 2. Kserokopie świadectw dojrzałości i ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej (potwierdzone za zgodność z oryginałem)
 3. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów od kandydatów ubiegających się o przyjęcie na kierunek fizjoterapia
 4. Dwie kolorowe fotografie (wymagania jak dla dowodów osobistych)
 5. Kserokopia dowodu osobistego lub paszportu
 6. Pokwitowanie opłaty wpisowej (330 zł) i rekrutacyjnej (70 zł) wniesionej na konto: Bank Zachodni WBK S.A. 2 Oddział w Zamościu 95 1500 1807 1218 0000 9586 0000

Studia drugiego stopnia

 • Formularz rekrutacyjny na studia drugiego stopnia (pobierz lub wypełnij online )
 • Odpis dyplomu ukończenia studiów I-go stopnia na kierunku fizjoterapia (kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem)
 • Suplement do dyplomu (kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem)
 • 2 fotografie kolorowe zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych
 • Zaświadczenie lekarskie wystawione w roku bieżącym przez lekarza medycyny pracy
 • Ksero dowodu osobistego lub paszportu
 • Pokwitowanie opłaty wpisowej (230 zł) i rekrutacyjnej (70 zł) wniesionej na konto: Bank Zachodni WBK S.A. 2 Oddział w Zamościu 95 1500 1807 1218 0000 9586 0000
 • Uwaga: absolwenci WSZiA w Zamościu, WSIiZ w Rzeszowie oraz WSE w Krakowie wnoszą tylko opłatę rekrutacyjną w wysokości 70 zł

Czesne za studia

Kierunek Stacjonarne Niestacjonarne
Administracja 390 zł 360 zł
Fizjoterapia 450 zł 410 zł
Fizjoterapia (II stopnia) 460 zł 460 zł
Pielęgniarstwo pomostowe 460 zł
Pielęgniarstwo w jęz. angielskim 830 zł -

Czesne płacone jest w systemie rat miesięcznych przez 10 miesięcy w roku. Za styczeń i luty studenci płacą do 5 stycznia, za czerwiec i lipiec – do 5 czerwca.

Studiuj za darmo

Uczelnia posiada rozbudowany system przyznawania stypendiów, który umożliwia uzyskanie stypendiów w kwocie znacznie przekraczającej wysokość płaconego czesnego.

W roku akademickim 2016/2017 średnio co drugi student otrzymywał stypendium, a kwota wszystkich przyznanych stypendiów przekroczyła pół miliona złotych.

Dodatkowo obniżkę czesnego w postaci „Bonusu rodzinnego” otrzymują małżonkowie oraz osoby spokrewnione z najbliższej rodziny, studiujące w naszej uczelni.

Kwota planu dotacji podmiotowej dla uczelni na zadania związane z bezzwrotną pomocą materialną dla studentów i doktorantów na 2016 rok to prawie 700 tys. zł

Jest to jedyny, unikalny w regionie system stypendialny promujący absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, którzy osiągnęli bardzo dobre i bardzo dobre wyniki w nauce i prawidłowo napiszą test.

W przypadku kandydatów na studia stacjonarne I stopnia o stypendium ubiegać się mogą absolwenci szkół średnich posiadający polskie obywatelstwo, którzy do 31 sierpnia 2017 r. złożą komplet dokumentów wymaganych w postępowaniu rekrutacyjnym na studia oraz w postępowaniu rekrutacyjnym uzyskali co najmniej 200 punktów za świadectwo dojrzałości w przypadku nowej matury i 20 punktów w przypadku starej matury.

W przypadku kandydatów na studia niestacjonarne I stopnia o stypendium ubiegać się mogą absolwenci szkół średnich, którzy do 31 sierpnia 2017 r. złożą komplet dokumentów wymaganych w postępowaniu rekrutacyjnym na studia oraz w postępowaniu rekrutacyjnym uzyskali co najmniej 200 punktów za świadectwo dojrzałości w przypadku nowej matury i 20 punktów w przypadku starej matury.

Osoby ubiegające się o stypendium piszą test, którego wynik decyduje o przyznaniu stypendium w 100, 50 lub 25 proc. refundującego czesne w pierwszym semestrze studiów. Zobacz przykładowe pytania i odpowiedzi .

Test kwalifikacyjny dla kandydatów odbędzie się 26 września br.

Studenci, którzy zaliczyli pierwszy rok studiów, wykazują się osiągnięciami i aktywnością naukową, artystyczną i sportową oraz uzyskali wysoką średnią ocen mogą ubiegać się o Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Stypendyści otrzymują jednorazowo kwotę 15 000 zł. Od lat studenci naszej uczelni są wyróżniani stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W roku akademickim 2015/2016 otrzymała je studentka kierunku informatyka.

W semestrze letnim roku akademickiego 2015/2016 Rektor przyznał 38 stypendiów.
Stypendium może otrzymać student, po zaliczonym pierwszym roku studiów. Kryteria brane pod uwagę przy przyznawaniu stypendiów to wysoka średnia ocen oraz wykazane przez studenta osiągnięcia naukowe, artystyczne bądź sportowe. Zarówno średnia ocen jak i osiągnięcia są odpowiednio punktowane i na podstawie tego tworzony jest ranking, w oparciu o który 10 proc. liczby studentów na danym kierunku może uzyskać stypendia Rektora. Stypendium przyznawane jest na semestr.

W roku akademickim 2014/2015 stypendium otrzymały 3 studentki naszej uczelni.
Stypendium przyznawane jest przez Marszałka Województwa Lubelskiego studentom studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, którzy mieszkają na terenie województwa lubelskiego, osiągnęli wysoką średnią ocen, wykazali się osiągnięciami naukowymi, artystycznymi bądź sportowymi. Stypendium mogą otrzymywać również studenci – obcokrajowcy.

W roku akademickim 2015/2016 co czwarty student otrzymywał stypendium socjalne.

Stypendium udzielane jest studentom wszystkich kierunków i trybów, a miesięczna wysokość stypendium jest zależna od dochodów członków rodziny studenta – miesięczny dochód na osobę w rodzinie studenta nie może przekroczyć 1043,90 zł netto. Student powinien złożyć wniosek o przyznanie stypendium oraz dokumenty potwierdzające dochody członków rodziny za poprzedni rok.

Dodatkowo student studiów stacjonarnych może ubiegać się o zwiększenie wysokości stypendium socjalnego z tytułu zakwaterowania w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki, np. w mieszkaniu prywatnym. Stypendium przyznawane jest na semestr.

Stypendium przyznawane jest osobom niepełnosprawnym, które złożą odpowiedni wniosek wraz z orzeczeniem potwierdzającym stopień niepełnosprawności. Stypendium przyznawane jest na semestr.

Przyznawana jest studentom, którzy z powodów losowych znajdą się w trudnej sytuacji materialnej. Aby ubiegać się o zapomogę, należy złożyć wniosek o jej przyznanie, wraz z dokumentami potwierdzającymi nagłą zmianę sytuacji materialnej.

Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji

 • działa od 1997 roku w Zamościu, w mieście wpisanym na listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO;
 • otrzymała pozytywną ocenę Państwowej Komisji Akredytacyjnej (organ kontrolny Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego) dla wszystkich kierunków z oferty dydaktycznej. Pozytywna opinia komisji oznacza, że uczelnia spełnia wymagania kadrowe, programowe i organizacyjne, a poziom prowadzonych studiów spełnia kryteria jakościowe;
 • posiada własną, nowoczesną bazę dydaktyczną (m.in. laboratoria fizjoterapeutyczne, budownictwa i informatyczne);
 • posiada własną Klinikę Rehabilitacji, która ma podpisany kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia i wykonuje ok.10 tys. usług ambulatoryjnych rocznie;
 • wydaje czasopismo naukowe „Barometr Regionalny”, punktowane przez MNiSW (14 pkt.);
 • działa w Konsorcjum Akademickim, które tworzą Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie , Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu oraz Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie , którego celem jest wspólna praca nad jakością procesu kształcenia oraz prowadzenie wspólnych badań na rzecz nauki i na rzecz środowiska gospodarczego;
 • działa w światowych sieciach: Network for the Development of Business Education Programmes (BUSINET) i Centre for International Research on Economic Tendency Surveys (CIRET), które gwarantują dostęp do najnowszej wiedzy i specjalistów.

Baza naukowo-dydaktyczna

Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu dysponuje pięcioma własnymi kompleksami obiektów dydaktycznych o łącznej powierzchni użytkowej 6515 m2, które zostały wyremontowane bądź wybudowane w okresie funkcjonowania uczelni.

Budynek Collegium Maius ul. Akademicka 4

Budynek Collegium Maius

Siedziba władz uczelni przy ul. Akademickiej 4 o powierzchni użytkowej 1124 m2 to zabytkowy budynek dawnego Seminarium Duchownego (1634 r.). Mieszczą się tu sale dydaktyczne (sale wykładowe, laboratoria komputerowe, sale ćwiczeniowa) oraz pomieszczenia administracji szkoły. W budynku zlokalizowane są także serwerownia i inne urządzenia techniczne, za pomocą których jest realizowany dostęp do internetu i lokalnej sieci komputerowej uczelni.

Budynek Collegium Novum ul. Sienkiewicza 22a

Collegium Novum

Kompleks trzech budynków dydaktycznych o łącznej powierzchni użytkowej 3495 m2. W budynkach tych znajdują się: uczelniana biblioteka, archiwum, pomieszczenia katedr poszczególnych kierunków, sale dydaktyczne (aula, sale wykładowe i ćwiczeniowe) i specjalistyczne laboratoria komputerowe, sale fizjoterapeutyczne oraz laboratoria chemii i budownictwa. W budynku zlokalizowana jest także serwerownia.

Zamojska Klinika Rehabilitacji ul Peowiaków

Zamojska Klinika Rehabilitacji

Klinika o powierzchni 561 m2, zlokalizowana na terenie Szpitala Zamojskiego przy ul. Peowiaków 1 jest przede wszystkim bazą dydaktyczną dla studentów kierunku fizjoterapia, wyposażoną w nowoczesną aparaturę diagnostyczno-leczniczą. Tutaj odbywają się od pierwszego roku zajęcia laboratoryjne oraz praktyki zawodowe. Zamojska Klinika Rehabilitacji posiada kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia na pełny zakres zabiegów rehabilitacyjnych.

Centrum Praktyk w Kielnarowej

Centrum Praktyk w Kielnarowej

Budynek hotelowo-dydaktyczny, stajnia i ujeżdżalnia, o łącznej powierzchni użytkowej 1335 m2. W budynku hotelowo-dydaktycznym, znajdują się pokoje hotelowe dla 36 osób i laboratorium hydromasażu. W ramach ośrodka działa Akademickie Centrum Hipoterapii ze świetnie przygotowaną infrastrukturą do wykorzystania zarówno dla studenta fizjoterapii, jak również dla zwykłego turysty.

Kontakt